นางพรทิพย์ สุขทัพภ์

นางพรทิพย์ สุขทัพภ์

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

64 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 เมษายน 2563

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2561

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง/ 1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง/ 9 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง/ 4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจากัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2560 – ปัจจุบัน
  • อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ปี 2560 - ปัจจุบัน
  • อนุกรรมการประสานงานการบริหารสำนักงานสาขา
  สภาวิชาชีพบัญชี
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน
  • อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ
  สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปี 2555 – ปัจจุบัน
  • กรรมการ
  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาภาษีอากร
 • ปี 2552 – ปัจจุบัน
  • กรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบ
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน
  • อนุกรรมการภาษีสรรพากร
  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ

 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายภาษีอากร บัญชีการเงิน และการตรวจสอบบัญชี