ผลคะแนนโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจำปี 2563

ดีเลิศ

ผลประเมิน

CG Level
(คะแนนเต็ม 5)

94%

คะแนนเฉลี่ยของบริษัท

83%

คะแนนเฉลี่ย
ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

ประจำปี ผลประเมิน CG Level (คะแนนเต็ม 5) คะแนนเฉลี่ยของบริษัท คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
2562 ดีเลิศ 95% 82%
2561 ดีเลิศ 93% 81%
2560 ดีเยี่ยม 87% 87%
2559 ดี 74% 78%
2558 พอใช้ 66% 75%