วันที่ กิจกรรม
29 เมษายน 2564 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 09.00 น.) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ Cisco Webex เท่านั้น
ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) 128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400