คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ 2564
ประจำปี
ไตรมาส 3
ไตรมาส 2
ไตรมาส 1
2563
ประจำปี
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด PDF
2562
ประจำปี
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด PDF
2561
ประจำปี
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด PDF
2560
ประจำปี
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด PDF
2559
ประจำปี
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 1
2558
ประจำปี
ไตรมาส 3
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 2
ดาวน์โหลด PDF
ไตรมาส 1
ดาวน์โหลด PDF