ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 2,747
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 24.69
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/05/2564 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,469
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 28.34
  ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1. บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด 411,020,200 50.61
2. นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ 33,199,000 4.09
3. นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ 32,939,000 4.06
4. นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล 32,889,000 4.05
5. น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
6. นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
7. นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ 32,889,000 4.05
8. น.ส. พิชญ์สินี เสรีวิวัฒนา 19,209,600 2.37
9. น.ส. พิมพ์ศิริ เสรีวิวัฒนา 18,000,000 2.22
10. นาย ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 12,030,780 1.48