การประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด PDF
ข้อกำหนดสิทธิฯ (การออกหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558) ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด PDF