บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมแต่เนื่องจากตาม พรบ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้การจ่ายเงินปันผล สามารถจ่ายได้จากกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการเท่านั้น แต่บริษัทเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และไม่มีรายได้จากการดำเนินธุรกิจของตนเอง ดังนั้น จึงต้องรอรับเงินปันผลจากบริษัทย่อย และนำมารับรู้เป็นรายได้ของบริษัทก่อนจึงจะดำเนินการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัทได้ ดังนั้น บริษัทอาจจะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ตามนโยบายอย่างเคร่งครัดได้ทุกปี นอกจากนี้ บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

บริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทย่อยอาจกำหนดให้การจ่ายปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท และความจำเป็นในการขยายการดำเนินงานของบริษัทและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการ

ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
อัตราหุ้นปันผล วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันจ่ายเงินปันผล
01 ม.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562 0.06 - 14 พ.ค. 2564 28 พ.ค. 2564
01 ม.ค. 2561 - 31 ธ.ค. 2561 0.15 - 8 พ.ค. 2562 24 พ.ค. 2562
01 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2560 0.30 - 8 พ.ค. 2561 24 พ.ค. 2561
1 ม.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
(จากกำไรสะสม)
0.15 - 30 ส.ค. 2560 8 ก.ย. 2560
1 ม.ค. 2559 - 31 ธ.ค. 2559 0.02222222222 0.2000
(5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)
9 พ.ค. 2560 24 พ.ค. 2560
1 ม.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558 0.22 - 3 พ.ค. 2559 19 พ.ค. 2559
1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557 0.20 - 12 พ.ค. 2558 20 พ.ค. 2558