วิสัยทัศน์

สร้างความมั่นคงด้านผลผลิตและสร้างชีวิตที่ดีแก่ชาวไร่อ้อย พัฒนาธุรกิจน้ำตาลทราย พลังงานทดแทน และธุรกิจต่อเนื่องให้เติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

พันธกิจ

เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการและการควบคุมคุณภาพผลผลิตอ้อย ผลผลิตน้ำตาลทราย และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง รวมทั้งผลพลอยได้ต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่งเสริมชาวไร่อ้อยในพื้นที่บริเวณรอบโรงงานให้มีผลผลิตต่อไร่สูงและมีคุณภาพดี ด้วยหลักวิชาการ ด้วยความใส่ใจ และความรับผิดชอบต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อย

พัฒนาระบบบริหารงานและการจัดการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความมั่นคงของผลผลิต และผลกำไรของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและธุรกิจของกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์

พัฒนานวัตกรรมและสนับสนุนด้านการวิจัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรและเกษตรกรชาวไร่อ้อย

ส่งเสริมการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กรและเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เติบโตมั่นคงไปพร้อมกัน

มุ่งต่อยอดอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องต่าง ๆ ทั้งด้านพลังงานทดแทน และด้านอื่น ๆ รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ เพื่อการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล เที่ยงตรง โปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนป้องกัน ต่อต้านและไม่สนับสนุน การคอร์รัปชันทุกรูปแบบ

ปรัชญา

น้ำตาลสร้างในไร่

ปรัชญาที่กลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ยึดถือมากว่าทศวรรษ ซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน เพราะกลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ เชื่อว่า การผลิตน้ำตาลให้ได้คุณภาพดีและปริมาณสูงสุดในต้นทุนที่ต่ำ อันจะนำมาซึ่ง ผลประกอบการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ และความมั่นคงและมั่งคั่งแก่ชาวไร่อ้อยนั้น ต้องเริ่มจาก การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวไร่อ้อยและบุคลากรในองค์กรมีความรู้และใส่ใจในการบริหาร จัดการอ้อย ตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การบำรุงรักษา และการเก็บเกี่ยว รวมถึงการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้บริหารจัดการอ้อย นอกจากนั้น ยังใส่ใจดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย ชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ค่านิยมองค์กร

“TEAM” คือค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กรที่ได้มุ่งผลสำเร็จจากการทำงานเป็นทีมอย่างยั่งยืน

T

คือการสื่อสารกับทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร

E

คือการสร้างมืออาชีพจากการเรียนรู้และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง

A

คือการมีส่วนร่วมรับผิดชอบทั้งทีมอย่างซื่อสัตย์

M

คือจิตสำนึกแห่งความสำเร็จ