ตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: “CSR”) ของ กลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยและชุมชนข้างเคียงให้ดีขึ้น กลุ่มบริษัทฯ จึงได้กำหนดแนวนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลักแนวคิดตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจในปี 2507 คือ“การพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม และสร้างความเจริญให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน”