นโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้อธิบายถึงประเภท ลักษณะการทำงานของคุกกี้ และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล รวมถึงการตั้งค่าคุกกี้ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างเป็นปกติและปลอดภัย รวมทั้งสามารถวัดผล ประเมิน และปรับปรุง เพื่อการพัฒนาการทำงานของเว็บไซต์ และมอบประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท โดยนโยบายดังกล่าวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุกกี้คืออะไร?

คุกกี้ หมายถึง ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์หรือบนฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของผู้ใช้บริการ ขณะที่เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งทำหน้าที่ในการจัดเก็บหรือติดตามข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในหน้าเว็บไซต์ หรือ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ทำให้การเข้าชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น

การทำงานของคุกกี้ ช่วยให้บริษัทรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้

 • อินเตอร์เน็ต โดเมน และIP Address จากจุดที่ผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์บริษัทผ่านอุปกรณ์หรือเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟแวร์ และระบบการปฏิบัติงานที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท
 • ประเภทของเบราว์เซอร์ซอฟแวร์ และระบบการปฏิบัติงานที่ผู้ใช้บริการใช้เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์บริษัท
 • วันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าสู้เว็บไซต์บริษัท
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อโยงผู้ใช้บริการเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท
 • หน้าเว็บไซต์ เนื้อหา และเวลา ที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท

2. การใช้งานคุกกี้

สำหรับประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้งาน สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

ประเภทของคุกกี้ ชื่อคุกกี้ จุดประสงค์การใช้งาน
คุกกี้ที่จำเป็น (Strictly necessary Cookies)
 • blazecms_session (Exp. 2ชั่วโมง)
 • XSRF-TOKEN (Exp. 2 ชั่วโมง)
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติและปลอดภัย โดยมีไว้เพื่อการจัดเก็บข้อมูลและตอบสนองความต้องการที่ผู้ใช้บริการได้ร้องขอ เช่น การเข้าสู่ระบบ การกรอกแบบฟอร์ม และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ได้
คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผล การทำงานของเว็บไซต์ (Analytic / Performance Cookies)
 • _ga (Exp. 2 ปี)
 • _gid (Exp. 24 ชั่วโมง)
 • _gat (Exp. 1 นาที)
 • _pk_ses* (Exp.1 ชั่วโมง)
 • _pk_id* (Exp. 1 ปี)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ โดยสามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรม ในการเข้าชมเว็บไซต์ เพื่อให้บริษัทสามารถวัดผล ประเมิน ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ยินยอมให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ บริษัทจะไม่สามารถวัดผลการทำงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพ และพัฒนาเว็บไซต์ได้

หมายเหตุ : Exp. (ย่อมาจาก Expire) คือ ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

3. การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

คุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการโดยบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytic Cookies) เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย เช่น Google Analytics และ Piwik เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการไม่สามารถควบคุมการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทได้ ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรพิจารณานโยบายการใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้ใช้บริการไปใช้

4. ระยะเวลาการจัดเก็บและการตั้งค่าคุกกี้

บริษัทจะจัดเก็บคุกกี้ของผู้ใช้บริการไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งานคุกกี้ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท (รายละเอียดตามตารางในข้อ 2 การใช้งานคุกกี้) โดยระยะเวลาจัดเก็บจะเริ่มตั้งแต่ติดตั้งคุกกี้ และสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามคุกกี้แต่ละประเภทนอกจากนี้ ผู้ใช้บริการสามารถปรับแต่งการตั้งค่าคุกกี้ หรือปฏิเสธคุกกี้ได้ตามความประสงค์ผ่านทางเว็บบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่นี้ อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากปิดการทำงานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันทั้งหมดหรือบางส่วนของบริการนั้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ตั้งค่าคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ ระบบจะทำการใช้คุกกี้ตามที่อธิบายไว้เมื่อผู้ใช้บริการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หากผู้ใช้บริการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการด้วยการบล็อคคุกกี้ทั้งหมด รวมถึงคุกกี้ประเภทที่จำเป็น ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทได้ทั้งหมด

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทจะปรับปรุงแก้ไขนโยบายการใช้คุกกี้ของบริษัทให้เหมาะสมกับรูปแบบและความจำเป็นในการใช้งานคุกกี้ของเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถติดตามนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับล่าสุดในเว็บไซต์ของบริษัทได้ตลอดเวลา

6. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy)

บริษัทได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ใช้บริการสามารถดูนโยบายดังกล่าวได้ที่ “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หรือ “Personal Data Protection Policy” ในเว็บไซต์ของบริษัท