BRR ได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2563 หรือ Thailand Sustainability Investment List 2020 กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร เป็นครั้งแรก ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

รางวัลชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่น

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : กระทรวงแรงงาน

รางวัลชนะเลิศ สาขาสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน (ปี 2559-2561) ระดับจังหวัด

AGM Checklist ปี 2561 100 คะแนนเต็ม

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (AGM Checklist) บริษัทได้ 100 คะแนนเต็ม

ผลคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR) ปี 2561 ระดับ “ดีเลิศ”

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บริษัทได้ผลคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 93 หรือได้ระดับ “ดีเลิศ” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2561 (CGR)

BRR ได้รับเลือกเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทย

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : คณะกรรมการกำหนดหลักทรัพย์ และกองทุนรวมธรรมาภิบาลไทยจาก 11 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

BRRได้รับคัดเลือกเป็นหลักทรัพย์ของกองทุนรวม ธรรมาภิบาลไทย (Stock Universe of Thai CG Funds) เป็นครั้งแรก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (ติดอันดับ 172 บริษัทจดทะเบียน)

ใบรับรองคุณภาพ มาตรฐานการผลิต (GMP)

ผู้มอบ/หน่วยงานรับรองคุณภาพ : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

เป็นการรับรองคุณภาพด้านระบบการบริหาร และการจัดการโรงงาน รวมทั้งการผลิต มุ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดของโรงงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และยังครอบคลุมไปถึงการใช้อุปกรณ์และเทคนิคการผลิตที่ได้มาตรฐาน น่าเชื่อถือ และปลอดภัยสำหรับการผลิตสินค้า โดยเฉพาะอาหารและยา เพื่อการผลิตสินค้า ที่เชื่อถือได้และมีมาตรฐานสูงสุด