ผลคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ประจำปี 2563

BRR 99 points

ผลคะแนน (คะแนนเต็ม 100)

AGM Level
(คะแนนเต็ม 5 เหรียญ)

N/A

คะแนนเฉลี่ยของ
บริษัทจดทะเบียนทั้งหมด

ประจำปี ผลคะแนน (คะแนนเต็ม 100) AGM Level (คะแนนเต็ม 5 เหรียญ) คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมด
2562 100 93.70
2561 100 92.42
2560 98 91.97
2559 100 91.62
2558 100 92.68

** หมายเหตุ : ในปี 2560 ได้คะแนนการจัดประชุม 98 คะแนน เนื่องจากเกิดเหตุสุดวิสัยทำให้กรรมการบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม AGM ได้