บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ในธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายน้ำตาล ธุรกิจผลพลอยได้จากการผลิตน้ำตาล เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจปุ๋ย และธุรกิจผลิตเยื่อชานอ้อยและบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย รวมทั้งธุรกิจสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนา และบริหารจัดการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง

เลขทะเบียนบริษัท

0107556000523

สำนักงานใหญ่ / โรงงาน

237 หมู่ 2 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

โทรศัพท์

0-4466-6592-3 | 0-2216-5820-2

สำนักงานกรุงเทพฯ

128/77-78 ชั้น 7 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรสาร

0-4466-6596 | 0-2216-5823

เว็บไซต์

www.buriramsugar.com