กลุ่มบริษัทน้ำตาลบุรีรัมย์ ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล จรรยาบรรณธุรกิจ และปฎิบัติตามข้อกำหนดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นกับกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อให้มีส่วนร่วมในการปฎิบัติตามแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ