การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
13 พฤษภาคม 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด PDF
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
02 เมษายน 2564
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ดาวน์โหลด PDF
คำแนะนำในการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด PDF
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น DAP e-Shareholder Meeting ดาวน์โหลด PDF
เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และความคิดเห็นหรือคำถาม ปี 2564
02 พฤศจิกายน 2563
หลักเกณฑ์เสนอวาระการประชุม ชื่อผู้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และเสนอความคิดเห็นหรือคำถามล่วงหน้า
ดาวน์โหลด PDF