นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

นางวีชัชชฎา ยงสุวรรณกุล

กรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ กรรมการตรวจสอบ

สัญชาติ

ไทย

อายุ

51 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 เมษายน 2563

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • ไม่มี
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาล 4/4 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ประกาศนียบัตร ศาสนศาสตร์พระคัมภีร์ไบเบิ้ล คริตจักรความหวังกรุงเทพ
 • Adizes Institute, USA: Symbergetic Diagnosis in Serbia 2019: Organization Transformation
 • Adizes Institute, USA: Leading Highly Effective Team 2018: Organization Transformation
 • CEDI BABSON Entrepreneurial Leadership Program 2013-2016: Innovative Entrepreneur
 • 7 Habits for Highly Effective People in 2007 : Paradigm shift to be the most effective person
 • Leadership Greatness in 2007: Planning and empowering team at the utmost efficiency
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 226/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในบริษัทจากัด/หน่วยงานอื่น

  • ปี 2559 – ปัจจุบัน
   • ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท เฟิร์ม จำกัด
  • ปี 2560 – ปัจจุบัน
   • ผู้ก่อตั้ง และประธานกรรมการบริหาร
   บริษัท ชาร์ป แร็บบิส จำกัด
  • ปี 2561 - ปัจจุบัน
   • ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
   บริษัท ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์ จำกัด
  • ปี 2562 - ปัจจุบัน
   • กรรมการ
   บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ พรูเด้นท์ จำกัด
  • ปี 2530 – ปัจจุบัน
   • ผู้นำดูแลและพัฒนาศักยภาพสมาชิกคริสเตียน
   มูลนิธิสานสัมพันธ์
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน
  • สนับสนุนการพัฒนาชีวิต
  มูลนิธิพันธกิจเรือนจำ
 • ปี 2560 – ปัจจุบัน
  • Advocate
  องค์กร Life Raft เพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยต่างชาติ
 • ปี 2554 – ปี 2561
  • ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • ปี 2552 – ปี 2553
  • ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาทุนมูลนิธิศุภนิมิต (World Vision)
  องค์กรช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส
 • ปี 2550 – ปี 2552
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  ศูนย์สุขภาพองค์รวม ตรัยยา
 • ปี 2549 – ปี 2550
  • ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บริษัท ธนิเมกซ์ จำกัด
 • ปี 2537 – ปี 2549
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  บริษัท ยูนิเวอร์ซัล มิวสิค (ประเทศไทย) จำกัด
 • ปี 2533 – ปี 2537
  • ผู้จัดการฝ่ายบริหารลูกค้า
  บริษัท เจ วอเตอร์ ทอมป์สัน (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ/ความเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจ

 • มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนการตลาด พัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารองค์กร และการวางกลยุทธ์