นายศิริชัย สมบัติศิริ

นายศิริชัย สมบัติศิริ

ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) และ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

สัญชาติ

ไทย

อายุ

67 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

10 มกราคม 2556

จำนวนหุ้นที่ถือ

 • 405,000 หุ้น (คิดเป็น 0.0499%)
 • (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563/ คู่สมรส หรือบุคคลที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีหุ้นในบริษัท)

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

 • สามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 4/5 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน (M.B.A. Finance) University of Southern California ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • จบการศึกษาหลักสูตรพิเศษ Advanced Management Program Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • Certificate, The Joint State Private Sector Regular Course National Defense College, Class 15
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 25/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Capital Market Academy Leadership Program รุ่นที่ 5 Capital Market Academy

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2556 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2552 - ปี 2556
  • รองผู้จัดการใหญ่กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2552 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  บริษัท โอเอชทีแอล จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหาร
  ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 • ปี 2559 - ปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
  บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจากัด/หน่วยงานอื่น

 • ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี