นางสีนวล ทัศน์พันธุ์

นางสีนวล ทัศน์พันธุ์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

สัญชาติ

ไทย

อายุ

75 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง

3 ตุลาคม 2557

จำนวนหุ้นที่ถือ

  • ไม่มี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2563

 • สามัญผู้ถือหุ้น 0/1 ครั้ง
 • คณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง
 • คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • คณะกรรมการธรรมาภิบาล 2/2 ครั้ง
 • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

 • ไม่มีความสัมพันธ์

คุณสมบัติต้องห้าม

 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่ เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจ เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 55/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 79/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 17/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2974
  • หลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่นที่ 3/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง - ปัจจุบัน

ตำแหน่งในบริษัทและบริษัทย่อย

 • ปี 2557 - ปัจจุบัน
  • กรรมการอิสระ
  • กรรมการตรวจสอบ
  • ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 • ปี 2549 - ปัจจุบัน
  • กรรมการบริษัท
  • กรรมการตรวจสอบ
  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  บริษัท เดอะสตีล จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัทจำกัด/หน่วยงานอื่น

 • ปี 2555 - ปี 2559
  • กรรมการบริษัท
  บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท

 • ไม่มี