ธุรกิจน้ำตาล

199,898 ไร่

(31,983.68 Hectares)

พื้นที่ปลูกอ้อย

23,000 ตัน/วัน

กำลังการหีบอ้อย

10,253 ราย

จำนวนชาวไร่คู่สัญญา

1,798,507 ตัน

(น้ำตาล: 224,200 ตัน)

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ

น้ำตาล

อ้อย ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญลำดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบัน มีพื้นที่ปลูกกว่า 11 ล้านไร่ปริมาณอ้อยร่วม 130 ล้านตัน ผลิตน้ำตาลทรายได้กว่า 14 ล้านตัน ไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับที่ 2 ของโลกเป็นรองจากประเทศบราซิล และทำรายได้เข้าประเทศกว่า ปีละสามแสนล้านบาท

อ้อยเป็นพืชเกษตรอุตสาหกรรมที่สำคัญชนิดหนึ่งของไทย ในอดีตอ้อยถูกใช้ผลิตเป็นพืชอาหารคือน้ำตาลทรายเพียงอย่างเดียว แต่ในปัจจุบันอ้อยมีบทบาทที่สำคัญในการนำไปต่อยอดเพื่อใช้ผลิตเป็นพืชพลังงานได้แก่ เอทานอล เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ผลพลอยจากกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายยังถูกนำไปต่อยอดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชั้นดี กากอ้อยใช้ผลิตไฟฟ้าชีวมวล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าได้อีก ไม่ว่าจะเป็นภาชนะย่อยสลายได้ และผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่างๆ

จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปลูกอ้อยมานานและมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่าสองแสนไร่ มีโรงงานน้ำตาลที่ให้การส่งเสริมและที่รับผลผลิตของเกษตรกรมาผลิตเป็นน้ำตาลทรายกว่า 50 ปี คือ โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มดำเนินการในนาม “โรงงานน้ำตาลสหไทยรุ่งเรือง เมื่อปี พ.ศ. 2507 ด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มแรก 2 ล้านบาท มีกำลังการหีบอ้อย 3,003 ตัน/วัน และพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันที่มีกำลังการหีบอ้อยรวม 23,000 ตัน/วัน

น้ำตาลทรายสีรำ

    • ขนาดบรรจุ 500 กรัม
    • ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
    • 1 กิโลกรัม ขนาดบรรจุกระสอบ 25 กิโลกรัม
    • 500 กรัม ขนาดบรรจุกระสอบ 25 กิโลกรัม
    • 1 กิโลกรัม ขนาดบรรจุกระสอบ 50 กิโลกรัม
    • ขนาดบรรจุ 50 กิโลกรัม (ส่งออก)
    • น้ำตาลทรายดิบเทกอง (ส่งออก)